Mga miembro ng Anak-pawis kan Cagayan Valley,tumiwalag
3/18/2019

TUGUEGARAO CITY- Nar-rally kattu umma ya 1500 nga nappakilala nga miembro ya Anakpawis Cagayan Valley kan Tuguegarao City tapenu ipasita da kanu ya suporta da kan gubyernu.

Nekahi ya grupo nga pinanawan da ya Anakpawis megafu ta awan kanu ma nga malak da kanyo passali da.

Nekahi da peba nga kanyo passuporta da kanyo gubyernu e maresolba ngin ya problema dan gitta ya trabahu, balay entre subsidiya tya mannalun ira.